.............................................................................................................................................................................................................................

 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานในการเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเชียงเครือ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ 3) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อทำการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.ต.) และคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมซนระดับตำบล (ศอช.ต.)

 

 

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนอัจฉริยะชนบท เชื่อมต่อระหว่างตำบลเชียงเครือ ตำบลอุ่มจาน และตำบลหนองลาด ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท จังหวัดสกลนคร เป็นผู้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ