สำนักปลัด

กองคลัง 

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองส่งเสริมการเกษตร