นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
         
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
   
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
 
       
 นางสาวศรีวิไล สอนพิมพ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   .....................
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
   

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(พจ.ภารกิจ)
 นางสาวณัฐริกา ขวัญเมือง
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวอรอุมา ยงยิ่ง
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ลา
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 นายสุพจน์ โสภา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
 นางสาวนันท์นภัส คำเมลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 นางสาวกาญจนาพร เหลาแตว
ผช.นักวิชาการคลัง
 นางสาวสุทธิดา อุตวงค์ษา
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้