พิมพ์
ฮิต: 1077
         
    นายชรินทร์ แสนบรรดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
         
   
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
   
       
  นายสิทธิศักดิ์ แพงคำฮัก
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวรุจรดา วิกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธนวัฒน์ บุญคุ้ม
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
         
 นายเอกพล นนท์คำวงค์
ผช.นายช่างสำรวจ
 นายนริศ อินหนอง
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
 นายภิพัฒ โสบุญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 นายศราวุฒิ แสนบรรดิษฐ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพรสวรรค์ พรมรัง
ผช.นายช่างไฟฟ้า 
         
 นายกรณพัฒน์ พุ่งสิน
ผช.เจ้าพนักงาประปา
 นายบุรีลักษณ์ คำศรี
พนักงานขับรถยนต์
 นางสาวกรรณิการ์ สังครุฑ
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
 นางสาวพนัสดา ดีนวลพะเนาว์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 นายไมตรี เดชะ
คนงาน