นางอิทรา ศรีละวัลย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
   
 
 
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
 นายปริญญา ธงอาษา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
 นายธวัชชัย จิตรจักร
ผช.นักโภชนาการ
 นางสาวศรุดา เปรมปรีดิ์
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข
 นางสาวอาจารี ภักดีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         
 นางสาวจิตรลดา ก้อนแพง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 นายสถาพร บัวระบัติ
คนงาน
 นายเกียรติศักดิ์ ละครท้าว
ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 นายศรีนคร ชมภูจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
 นายวินิจ ภูละคร
พนักงานขับเครื่องกลเบา
         
 นายศิลา สาระวัน
พนักงานขับรถยนต์
 นายสวัสดิ์ ปาทะวงศ์
คนงานประจำรถขยะ
 นายบัญชา วงศ์บาตร
คนงานประจำรถขยะ
 นายอำนาจ พิสสะโสระ
พนักงานขับรถยนต์
 นายสัญญา เฮืองฮุง
คนเก็บขยะมูลฝอย
         
 นายเอกชัย ประเทพา
คนเก็บขยะมูลฝอย
 นายเฉลิม แสนบรรดิษฐ
คนเก็บขยะมูลฝอย
 นายปราโมทย์ แสนต่างนา
คนเก็บขยะมูลฝอย
 นายยุทธนา ปาทะวงค์
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
 นางวรรณี แพนลา
คนงาน