นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   
       
     นางสาวจารุณี วิกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
   
       
   
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   นายศุภวิชญ์ บัณฑิตถาวร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
         
   นายชุมพร ข้อสกุล
ผช.สันทนาการ
นางประณี กาแก้ว
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 นายอุทัย ผุยสุ
พนักงานขับรถยนต์