นางสาวพนารัตน์ นาโครวงค์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
         
     นายชัยยา อุปพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   
         
   นางสาวสุภาพร ทอนฮามแก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 นางสาวศุภนิช ไชยงาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาววิริญญา เบ้าหล่อ
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน