หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย
  3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  4. รายละเอียดสถานที่ที่จะย้ายไป
  5. หนังสือมอบหมาย จากเจ้าบ้านในกรณีที่เจ้าบ้านมิได้มาทำการแจ้งย้ายออกเอง
  6. กรณีถูกย้ายออกไปโดยไม่ทราบที่อยู่ บ้านรื้อถอน บ้านไฟไหม้ ให้มาดำเนินการย้ายด้วย
     

การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     - (สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน ) เนื่องจากลงรายการผิดพลาดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

     - ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่

     - สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้านที่ต้องการแก้ไข

     - เอกสารอ้างอิง เช่น ทะเบียนบ้านฉบับ 2490,2499,2515,2526 ใบสำคัญในการสมรส บัตรประจำตัว ประชาชน,หลักฐานการศึกษา,หลักฐานทางทหาร,ใบสำคัญการ

เปลี่ยนชื่อ-สกุลฯ

      กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ให้นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำประกอบ

เช่น เจ้าบ้าน บิดา มารดา ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านผู้มีฐานะมั่นคงมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี