ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/ykoaph

รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 8e43f0

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/ykoaph


มีนาคม 03, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์) บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์) บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง… อ่านเพิ่มเติม
98

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1… อ่านเพิ่มเติม