การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

                 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

                ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน

                  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

                  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

                 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒

 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

                  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพัฒนาท้องถิ่น

                  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                  การประเมินผลการปฎิบัติงานแบบใหม่

                  ประกาศ ก.ท.สกลนคร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักจ้าง(ฉบับที่๖)

                  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘

                  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๓

                  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖)

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

                  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

                  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘