นายชรินทร์ แสนบรรดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
         
    นายวีระยุทธ หลินหะตระกูล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
   
       
  นายสิทธิศักดิ์ แพงคำฮัก
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวรุจรดา วิกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธนวัฒน์ บุญคุ้ม
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายรัษฎากร ปากดีสี
วิศวกรโยธา
         
 นายเอกพล นนท์คำวงค์
ผช.นายช่างสำรวจ
 นายนริศ อินหนอง
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
 นายภิพัฒ โสบุญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 นายศราวุฒิ แสนบรรดิษฐ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพรสวรรค์ พรมรัง
ผช.นายช่างไฟฟ้า 
         
 นายกรณพัฒน์ พุ่งสิน
ผช.เจ้าพนักงาประปา
 นายบุรีลักษณ์ คำศรี
พนักงานขับรถยนต์
 นางสาวกรรณิการ์ สังครุฑ
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
 นางสาวพนัสดา ดีนวลพะเนาว์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 นายไมตรี เดชะ
คนงาน