โทร : 098-189-5014

 

                                                

       

                                                               นายมานิต ครุธตำคำ                                                    นางอุทุมพร เติมทานาม                   

                                                      รองนายกเทศมนตรี                                                  รองนายกเทศมนตรี

                                                          085-4552462                                                         081-0596966  

                                                                                                               

 

      นาย..............................                                                          นายอัมพร แสนบรรดิษฐ์ 

      เลขานุการนายกเทศมนตรี                                            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

                                                        .................                                                                                0611029847

 

 

                                                                                                         สมาชิกสภาเทศบาล 

                           
 

                              นายสลัก ลิ่มสอน
              ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                            
 

                             นายศรีรัง ครธตำคำ 
             รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                                                   
                      นายโผน กาแก้ว
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                           นายชัดทัด สายแก้ว
                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                นายภานุพงษ์ ทุมลี
            สาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                                          
                         นายสุที บุตราช
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                             นางเทวรัตน์ สาขามุละ
                         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 
                                                   
                      นายอำนวย โสบุญ
              สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                           นางเอราวัณ สังข์แดง
                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
              นางประทีป ลาดบาศรี
          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                                  

                  นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                              นายอำนาจ คำศรี
                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2