นางเทวรัตน์ สาขามุละ
              ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                           
 

                              นายอำนวย โสบุญ
             รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                                                          
                      นายศรีรัง ครธตำคำ
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                           นายชัดทัด สายแก้ว
                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                      นายโผน กาแก้ว
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                                             
                         นายสุที บุตราช
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                              นายภานุพงษ์ ทุมลี
                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 
                                                       
                    นางประทีป ลาดบาศรี
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                นายอำนาจ คำศรี
                         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                  นางเอราวัณ สังข์แดง
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                              
                       นายสลัก ลิ่มสอน
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                               นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ
                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2