นายสลัก ลิ่มสอน
                 ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                           
 

                             นายศรีรัง ครุธตำคำ
              รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                                                          k1_1__.jpg

                      นายโผน กาแก้ว
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                                นายชัดทัด สายแก้ว
                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                      นายภานุพงษ์ ทุมลี
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                                                         
                         นายสุที บุตราช
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                                นางเทวรัตน์ สาขามุละ
                             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                    
                                                       
                    นางประทีป ลาดบาศรี
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                  นายอำนาจ คำศรี
                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                  นางเอราวัณ สังข์แดง
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                                         
                        นายอำนวย โสบุญ
                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ
                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2