>> คู่มือการปฏิบัติงาน งานนิติการ

>> คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

>> คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

>> คู่มือการปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป

>> คู่มือการปฏิบัติงานงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด

>> คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายใน

>> คู่มือการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

>> คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลเชียงเครือ

>> คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเชียงเครือ