การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2563

     ข้อมูลพื้นฐาน
          1. โครงสร้าง 
          2. ข้อมูลผู้บริหาร 
          3. อำนาจหน้าที่ 
          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
          5. ข้อมูลการติดต่อ 
          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     การประชาสัมพันธ์
          7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          8. Q&A 
          9. Social Network    LINE ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครอุดรธานี LINE@ เทศบาลนครอุดรธานี 
          10. แผนดำเนินงานประจำปี 
          11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
          12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

     การปฏิบัติงาน
          13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

     การให้บริการ
          14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
          15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
          16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
          17. E-Service

     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
          19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
          20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  


     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
          22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
          23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
          24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
          26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
          27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
          28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  LINE@ เทศบาลนครอุดรธานี   
          33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
          35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
          37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

     แผนป้องกันการทุจริต
          39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
          41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน