นายทรงพล เนื่องสิทธะ  ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ ในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงเครือ อนุมัติการเพิ่มชื่อบุคคลสัญชาติไทย ราย นายวิรัตน์ ชูแก้ว   บุตรของ นายสมบัติ ชูแก้ว และ นางสะอิ้ง บุญฤทธิ์  เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ตามระเบียบสำนัก  ทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535  ข้อ ๑๐๓ โดยมีรายงานผลการตรวจดีเอ็นเอ ความสัมพันธ์ พ่อ-ลูก  และหนังสือรับรองการเกิด ประกอบการพิจารณา อนุมัติเพิ่มชื่อ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

.............................................................................................................................................................