วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 กิจกรรม นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ตำบลเชียงเครือ จำนวน 17 หมู่บ้าน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร