วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อเนื่อง) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถให้บริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และส่งเสริมการจัดบริการอาหารในพื้นที่ตำบลเชียงเครือให้ถูกสุขลักษณะ