๑. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนสายธารพระเมตตา ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป

๒. สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์

๓. คลิปวิดีโอการรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู้ศูนย์พักพิง

๔. คลิปวิดีโอวิธีการเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน

๕. คลิปวิดีโออยากรับน้องไปเลี้ยง