ด้วย  เทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้ดำเนินโครงการซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัตรประจำตัวประชาชน จากบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยกำหนดให้ผู้ขายดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้ถูกต้องครบูถ้วน.:พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

        ดังนั้น เพื่อให้การการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับงานบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงเครือ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน