วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำหมู่บ้านตำบลเชียงเครือ ได้ดำเนินการส่งมอบบ้าน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงเครือ ตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566” กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับ นางกาวี วิลาพัง บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

https://www.facebook.com/photo/?fbid=599040438935263&set=pcb.599040702268570