วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำหมู่บ้านตำบลเชียงเครือ ได้ดำเนินการส่งมอบบ้าน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงเครือ ตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566” กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับ นายพิชิต หารดา บ้านเลขที่ 252 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

https://www.facebook.com/photo/?fbid=655388803300426&set=pcb.655389383300368