วันที่ 2 มิถุนายน​ 2566 ณ พื้นที่สาธารณะสระหลวง บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ นายกนก กองทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติคืนธรรมชาติสู่ท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลเชียงเครือเข้าร่วม
นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวและให้เกิดประโยชน์ในอนาคต สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ มีการปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ ต้นมะค่าโมง ต้นประดู่ ต้นยางนา และต้นหางนกยูง จำนวน 180 ต้น