เทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ (AMPHOE ITA) ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำแผนตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ของอำเภอ ประจำปี 2566 โดยมีเป้าหมายให้อำเภอมีความพร้อม ดังนั้น เพื่อให้การนำเข้าข้อมูล OIT ทั้ง 30 ข้อ ในระบบ AMPHOE ITA ของทุกอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ (AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม และบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)