วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้พิการตำบลเชียงเครือ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ 3) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมของผู้พิการในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=583544227151551&set=pcb.583545473818093