วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้นำหมู่บ้านตำบลเชียงเครือ ได้ดำเนินการส่งมอบบ้านตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” จำนวน 2 ราย
1 นางสรศักดิ์ ไชยฮาด บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 2 บ้านโพนสว่าง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2 นายชนิท พุทธจร บ้านเลขที่ 266 หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งมนพัฒนา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เพื่อขจัดอุปสรรคสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้สะดวกปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น