วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย โดยนายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้น 50 ท่านเข้าร่วมอบรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ลดปัญหาข้อขัดแย้งอันจะเกิดขึ้นได้จากการจัดเก็บภาษีในอนาคต ตลอดจนเพิ่มช่องทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ซักถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=592468739592433&set=pcb.592469149592392